అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం

Created By : Mr Srinivasa babu n
అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం

Campaign Goal Rs. 25,000.00

Raised So Far Rs. 1,043.00

Raised fund can feed 1 children/year

Start Date
Dec 19, 2016

End Date
Mar 19, 2017

Note: Rs. 950 can feed a child for a year

Campaign Overview

Dear All,

బాల్యం ఎలా గడిచిందో తెలియకుండానే పెద్దవాళ్లము అయ్యాము. అలాంటి బాల్యానికి చేయూత అందించడమంటే భగవంతునికి ప్రత్యక్ష సేవ చేయడమే.మనమూ అందులో భాగమవడమంటే శ్రీ క్రిష్ణ పరమాత్మ ను పిల్లలలో దర్శించుకోగలగడమే...శ్రీక్రిష్ణశరణంమమ.

Support my campaign to  support akshaya patra  providing  hunger free education to school children.

Campaign Donors

  • Mrs. M Sampurna Lakshmi donated 516.00 on FEB 20, 2017
  • Mrs. V Uma Kumari donated 516.00 on DEC 26, 2016
  • Mr. Srinivasa Babu N donated 11.00 on DEC 20, 2016